Ključne teme


Ključne teme - Evropski projekt GENDERA

Namen projekta Gender Debate in the European Research Area (GENDERA) (2009-2012) je spodbujati uveljavljanje enakosti med spoloma v znanosti in raziskovanju ter ustvarjati okolje, ki bo integriralo dimenzijo enakosti spolov v znanstveno politiko širom po Evropi. Projekt je podprla Evropska komisija v okviru programa FP7.

Partnerji projekta so izbrali in analizirali dobre prakse iz vsake v projektu sodelujoče države, ki so, ali pa še prispevajo k povečevanju števila žensk - znanstvenic in raziskovalk na vodilnih položajih v raziskovalnih organizacijah in visokošolskih izobraževalnih institucijah. Izbrane dobre prakse so predstavljene v GENDERA bazi dobrih praks.

V sinteznem poročilu, ki so ga pripravili partnerji projekta GENDERA, je predstavljena metodologija, ki je bila uporabljena pri iskanju in izbiranju dobrih praks, poročilo ponuja pregled nad izbranimi dobrimi praksami, povzema motive organizacij za vpeljavo teh praks, koristi, ki so jim jih prinesle in ovire, na katere so naleteli pri njihovi implementaciji.

Konzorcij GENDERA je oblikovali niz praktičnih priporočil raziskovalnim organizacijam za izvajanje sprememb, ki vodijo v enakost med spoloma v znanosti in tehnologiji.

Vsak partner projekta GENDERA je oblikoval Delovno skupino, ki bo predlagala nacionalni akcijski načrt za uveljavljanje vloge žensk v znanosti in bo organizirala nacionalno delavnico na temo vloga žensk v znanosti.


GENDERA – Slovenska nacionalna delavnica "Spodbujane izvajanja politik enakosti spolov" je bila 12.12.2011 na Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani.

Program delavnice

GENDERA letak

GENDERA plakat

 

 

Organizator