Doktorice znanosti


Dr. Simona Korenjak Černe

Diplomirala sem novembra 1988 z delom Posplošeni inverzi matrik pod mentorstvom prof. dr. Edvarda Kramarja na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, smer uporabna matematika. Prvo leto po diplomi sem se zaposlila na Zasavskem računskem centru v Trbovljah. Podiplomski študij sem nadaljevala ob delu na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, smer računalništvo in informatika. Po preselitvi v Ljubljano sem se zaposlila v podjetju Slovenijales v AOP kot programer organizator in si na tečajih strokovnega izpopolnjevanja nabrala nekaj izkušenj pri avtomatski obdelavi podatkov. Magistrski študij sem končala leta 1995 z delom Hierarhični postopki razvrščanja v skupine pod mentorstvom prof. dr. Vladimirja Batagelja. Leta 1992 sem dobila mesto mlade raziskovalke in bila do leta 2000 zaposlena na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani, od februarja 2000 pa sem zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na katedri za statistiko. V času podiplomskega študija sem začela delati na področju razvrščanja v skupine, ki sem ga nadaljevala tudi v doktorski študij. Končala sem ga leta 2003 z disertacijo Razvrščanje velike množice neenovito opisanih podatkov, ki sem jo pripravila pod mentorstvom prof. dr. Ivana Bratka in somentorstvom prof. dr. Vladimirja Batagelja.

Moje raziskovalno področje je bilo sprva predvsem razvrščanje v skupine. Ker se je s tehnološkim razvojem bistveno poenostavil način hranjenja podatkov, nam pogosto preobsežni podatki pomenijo dodaten problem, kako iz ogromne množice izluščiti uporabne informacije. Zato sem začela intenzivneje proučevati problem velikih podatkovij v samem razvrščanju. Poseben izziv pri razvrščanju in analizi podatkov še vedno pomeni tudi vključevanje neenovitih opisov objektov, zato sem obravnavi teh problemov posvetila velik del svojega doktorskega študija. Zanimajo me tudi drugi pristopi v analizi podatkov, tako da se zadnjih nekaj let ukvarjam tudi z analizo omrežij, kjer poleg samih podatkov in opisov objektov upoštevamo še njihove medsebojne relacije. Tudi v analizi omrežij se pojavljajo sorodni problemi kot pri razvrščanju, tako da lahko povezujem rezultate na obeh področjih. Na Ekonomski fakulteti sem zaposlena kot docentka za statistiko. Pri svojem pedagoškem delu se srečujem še s statističnimi prijemi, kar omogoča novo razsežnost pogleda na reševanje problemov obdelave podatkov. Večina raziskovalnega dela poteka v sodelovanju, predvsem s prof. dr. Batageljem in mlajšimi kolegi s tega področja. Izsledke svojega raziskovalnega dela poskušam v čim večji meri (kolikor mi to dopuščajo preostale obveznosti) predstavljati na domačih in tujih konferencah, kjer se seznanjam s sprotnimi izsledki kolegov na omenjenih in sorodnih raziskovalnih področjih.

Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela preostali čas posvečam družini, ki mi je kljub obveznostim v največje veselje in oporo pri delu.


Doktorice znanosti